Wat is evangelisatie?

Evangelie komt van het Griekse woord ‘euangellion’, wat ‘blijde boodschap’ of ‘goede tijding’ betekent. Evangeliseren is een werkwoord en betekent dus: het brengen van een goede of blijde boodschap. In die zin hoe het woord dus niet expliciet in Bijbels verband te worden gebruikt en is het niet per se christelijk geladen. Toch wordt het over het algemeen gebruikt voor het brengen van de blijde boodschap van het o er van Jezus Christus voor de mensheid.

Wat is de boodschap

Nu we weten dat evangeliseren het brengen van een blijde boodschap bete- kent, komt de vraag in ons op wat die blijde boodschap dan precies inhoudt. Dit lijkt een gemakkelijke vraag, maar als ik kijk naar wat er soms tijdens het evangeliseren allemaal wordt verkondigd, is het antwoord toch niet zo eenvoudig. Sommige mensen beweren dat de blijde boodschap is dat God van de mensen houdt. Ze zetten er alles op om dát te verkondigen. Op straat kom je hen vaak tegen. ‘Jongen, heb je het al gehoord, God houdt van jou.’ Er worden soms prachtige traktaatjes uitgedeeld, met als opschrift dat God van de mensen houdt. Mijn ervaring is dat deze manier van evangeliseren men- sen eerder bij Christus vandaan houdt dan dat zij inzien dat de noodzaak er is om te vluchten tot Jezus Christus.

Ik heb vaak gehoord dat als ik mensen opriep om redding bij Jezus te zoeken, de reactie was: ‘Ik heb geen redding nodig. Want als God de mensen liefheeft, dan komt het toch met iedereen wel goed? Als Hij de mensen liefheeft, dan stuurt Hij ze toch niet aan het eind van hun leven naar de hel? Nee, God hee alle mensen lief, dus waar maken we ons zorgen over? Het komt uiteindelijk met iedereen wel goed. Die redding heb ik niet nodig.’ Zie je hoe gevaarlijk het is om de blijde boodschap op een verkeerde manier te brengen? Waar in de Bijbel worden we trouwens opgeroepen om mensen te vertellen dat God de mensen liefheeft? Ik kom het nergens tegen. Ja, zegt u, maar de bekende tekst uit het Johannes-Evangelie dan?

Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’

Hier lezen we toch duidelijk dat God de mensen lliefheeft? Ja, is dit zo? Als ik goed lees, dan staat er ‘heeft liefgehad’ en ‘gegeven heeft’. Een voltooide handeling, die in het verleden plaatsvond. Nu schijnt hier in de context, in het Grieks, een woord te staan dat niet direct een verleden tijd hoe aan te duiden. Toch gebruiken de meeste vertalers, en ik heb er tien verschillen- de vertalingen op nageslagen, hier allemaal de voltooide tijd. Alleen Het Boek spreekt over het lie ebben in de tegenwoordige tijd. Helaas zit in de hoofden van veel mensen toch de gedachte dat God alle mensen liefheeft. Zij menen dat dit ook de boodschap is die ze moeten verkondigen.